ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ НТУУ "КПІ"

ПОЛОЖЕННЯ
про присвоєння почесних звань
Національного технічного університету
України «Київський політехнічний
інститут» / НТУУ «КПІ»/
Затверджено Вченою Радою університету 8.12. 1997 р.
У зв'язку із 100-м НТУУ «КПІ» та відповідно до Статуту НТУУ «КПІ» встановлюються почесні звання :
1) Заслужений професор НТУУ «КПІ»;
2) Заслужений викладач НТУУ «КПІ»;
3) Заслужений науковець НТУУ «КПІ»;
4) Заслужений працівник НТУУ «КПІ».
Вказані звання присвоюються працівникам НТУУ «КПІ» за багаторічну, бездоганну працю в НТУУ «КПІ» та великі заслуги у педагогічній, науковій, науково-методичній, організаційно-адміністративній, громадській та виховній роботі, а також за вагомий внесок в розвиток НТУУ «КПІ», створення його матеріально-технічної та виробничої бази, розвиток міжнародних відносин та іншу діяльність, яка сприяла становленню НТУУ «КПІ» як національного міжнародно-визнаного навчального закладу.
Висунення кандидатів на присвоєння вказаних почесних звань, згідно з нижчезазначеними критеріями, проводиться вченими радами факультетів, зборами колективів підрозділів на підставі відповідних документів.
Кандидатури на почесні звання «Заслужений професор НТУУ «КПІ» і «Заслужений працівник НТУУ «КПІ» розглядаються та рекомендуються експертно-правовою комісією Вченої ради університету, на почесне звання «Заслужений викладач НТУУ «КПІ» - методичною радою університету, на почесне звання «Заслужений науковець НТУУ «КПІ» - науково-організаційною комісією Вченої ради НТУУ «КПІ».
Після цього питання про присвоєння почесних звань обговорюється Вченою радою НТУУ «КПІ», яка виносить рішення на підставі голосування простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради. Рішення Вченої ради затверджується наказом по університету.
Присвоєння почесних звань, починаючи з 1998 р., відбувається щорічно у вересні на честь дати заснування НТУУ «КПІ».
Також Вченої радою НТУУ «КПІ» започатковано присвоєння почесних звань:
- Заслужений винахідник НТУУ «КПІ»;
- Заслужений працівник культури НТУУ «КПІ».

1. Заслужений професор НТУУ «КПІ»
(основні критерії)
І.І. Пошукувач цього звання повинен мати вчене звання професора і науковий ступінь доктора наук.
1.2. Загальний стаж роботи в НТУУ «КПІ» повинен складати не
менше 35 років.
1.3. Стаж керівної і громадської роботи в університеті ( на посадах
ректора, проректора, декана, зав. кафедрою або сумарно на
вказаних посадах) - не менше 20 років.
1.4. Бути автором або співавтором не менше 5-ти монографій,
підручників, навчальних посібників.
1.5. Надрукувати не менше 200 наукових та науково-методичних праць.
1.6. Підготувати не менше 20 кандидатів і докторів наук.
- Прізвища осіб, яким присвоєно звання «Заслужений професор НТУУ «КПІ», будуть вписані до КНИГИ ПОШАНИ НТУУ «КПІ» (єдина КНИГА ПОШАНИ до 100 річчя КПІ, куди мають бути внесені прізвища почесних професорів, починаючи з 1898 року).
■ Професорам, яким присвоєно вказане почесне звання, надається можливість працювати в НТУУ «КПІ», незалежно від віку, на посадах професорів, професорів-консультантів, радників з оплатою праці не менше 0,25 ставки посадового окладу.
■ Заслуженим професорам НТУУ «КПІ» вручатимуться відповідні дипломи на засіданнях Вченої ради університету.

2. 3аслужений викладач НТУУ «КПІ» (основні критерії)
2.1. Пошукувач цього звання повинен мати вчені звання та наукові ступені.
2.2. Загальний стаж роботи в НТУУ «КШ» повинен складати не менше 35 років.
2.3. Стаж керівної та громадської роботи в університеті ( на посадах проректора, декана, заступника декана, зав. кафедрою, керівника навчального підрозділу та інш.) - не менше 25 років.
2.4. Протягом багатьох років бути провідним лектором кафедри і факультету, що має бути підтверджено рішенням Вченої ради факультету.
2.5. Підготувати і поставити не менше 3-х нових курсів лекцій і на високому науково-методичному рівні читати лекції обсягом не менше 120 годин.
2.6. Бути автором або співавтором не менше 5-ти монографій, підручників, навчальних посібників та не менше 10-ти навчально-методичних розробок.
2.7. Надрукувати не менше 100 наукових та науково-методичних
праць.
2.8. Підготувати не менше 5 кандидатів наук.
- Викладачам, яким присвоєно вказане звання, надається можливість працювати в НТУУ «КПІ», незалежно від віку, на посаді викладача з оплатою праці не менше 0,25 ставки посадового окладу.
- Заслуженим викладачам НТУУ «КПІ» вручатимуться відповідні дипломи на засіданнях Вченої ради університету.

3. Заслужений науковець НТУУ «КПІ»
(основні критерії)

Звання «Заслужений науковець НТУУ «К»» може бути присвоєно штатним співробітникам університету, для яких основною є наукова робота.
3.1. Загальний стаж роботи пошукувача цього звання в НТУУ «КПІ» повинен складати не менше 25 років, в т.ч. - науковий стаж - не менше 20 років, керівництво науковим колективом - не менше 15 років.
3.2. Пошукувачем повинно бути виконано не менше 15 тем, причому впроваджено у виробництво не менше 10 розробок.
3.3. Виконані розробки повинні дістати відповідне визнання (отримати державні премії, нагороди, почесні звання, нагороди на виставках, тощо).
3.4. Пошукувач цього звання повинен мати науковий ступінь доктора або кандидата наук та вчене звання.
3.5. Пошукувач повинен підготувати не менше 5 кандидатів (докторів) наук.
3.6. Опублікувати не менше 100 наукових праць в провідних журналах або винаходів.
3.7. Пошукувач на момент представлення до звання повинен виконувати важливі науково-технічні проекти (згідно з державним або галузевими програмами, міжнародними грантами).
3.8. Проводити активну науково-громадську діяльність, що сприяє зростанню авторитету НТУУ «КПІ», тобто брати участь в міжнародних наукових організаціях, науково-технічних радах загальнодержавних структур, експертних та спеціалізованих радах ВАК, міністерств та відомств.

- Заслуженим науковцям НТУУ «КПІ» надається можливість працювати в університеті незалежно від віку, на посаді, яку обіймає, з оплатою праці не менше 0,25 ставки посадового окладу.
- Заслуженим науковцям НТУУ «КПІ» вручатимуться відповідні дипломи на засіданнях Вченої ради університету.

4. 3аслужений працівник НТУУ «КПІ»
(основні критерії)

4.1. Пошукувач цього звання повинен бути відомим в університеті ветераном праці.
4.2. Необхідно мати загальний стаж безперервної роботи в НТУУ «КПІ» не менше 35 років.
4.3. Стаж керівної та громадської роботи в НТУУ «КПІ» (проректор, заст. проректора, нач. відділу, керівник підрозділу або групи, голова профбюро і інш.) - повинен складати не менше 25 років.
4.4. . Зробити вагомий особистий внесок в розвиток університету (організація навчального процесу, розвиток матеріальної бази, мати нагороди, подяки, заохочення та інше).
- працівникам НТУУ «КПІ», яким присвоєно вказане звання, надається можливість працювати в НТУУ «КПІ», незалежно від віку, на посадах, які відповідають їх кваліфікації, з оплатою праці не менше 0,25 ставки відповідного посадового окладу.
- заслуженим працівникам НТУУ «КПІ» вручатимуться відповідні дипломи на засіданнях Вченої ради університету.

Примітка: В окремих випадках при оцінюванні критеріїв пошукувачів почесних звань слід враховувати їх видатний особистий внесок в розвиток університету, підвищення його державного та міжнародного авторитету, що дає можливість більш гнучкого підходу до цих критеріїв, але при відповідності переважної більшості показників їх діяльності основним вимогам Положення.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.